H εταιρία με την επωνυμία «Motus Aviation» σέβεται και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη του ιστοχώρου της, καθώς και κάθε συναλλασσόμενου (υποκείμενο των δεδομένων) και για αυτό το λόγο δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. H δέσμευση πραγματοποιείται μέσω της καθιέρωσης και εφαρμογής της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και ενός συνόλου πολιτικών και διαδικασιών που συγκροτούν ένα  ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας δεδομένων, με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων .

Υπεύθυνος επεξεργασίας για την παροχή υπηρεσιών αερομεταφοράς και για την παρούσα ιστοσελίδα  https://motusaviation.gr/ είναι η ΕΤΑΙΡΙΑ :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : MOTUS AVIATION A.E.
Α.Φ.Μ : 800983303
Δ.Ο.Υ : Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ : 210 3542490
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Κτίριο 42Α (2ος όροφος)

19019 Σπάτα, Αθήνα Ελλαδα

Τηλ.: +30 210 3542490 (24/7)

sales@motusaviation.gr

 

  1. ΓΙΑΤΙ H ΕΤΑΙΡΙΑ MOTUS AVIATION ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

Στην εταιρία μας, η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διενεργείται στα πλαίσια της εμπορικής της λειτουργίας, δηλαδή της παροχής υπηρεσιών αερομεταφοράς. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να κριθεί ότι είναι απαραίτητο να ζητηθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (ΕΚΔΠΧ) προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια έκτακτη διακομιδή ασθενούς για λόγους υγείας. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών ενδέχεται να διαβιβαστούν στην εταιρία Airintersalonica ή/και στην εταιρία Airlift, καθώς και σε άλλες εταιρίες, με σκοπό την εκτέλεση των πτήσεων αερομεταφοράς.

 

  1. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ MOTUS AVIATION;

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρία MOTUS AVIATION είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών αερομεταφοράς και επίγειας μεταφοράς.
Ειδικότερα όσο αφορά τον ιστοχώρο της Μotus Aviation:

  • Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σε αυτόν, γίνεται αυτόματα καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίαση της εταιρίας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies στην επεξεργασία των οποίων το υποκείμενο των δεδομένων έχει συγκατατεθεί για να συνεχίσει την πλοήγησή του στον ιστοχώρο.

 

  1. ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Στην Motus Aviation εφαρμόζονται κανόνες ασφάλειας, ενώ για τη διασφάλιση των δεδομένων ακολουθούνται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στα πληροφοριακά συστήματα και υπόκεινται σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργασία τόσο με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων όσο και μη αυτοματοποιημένων μέσων, όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, οργάνωση, διόρθωση, προσαρμογή, μεταβολή, αναζήτηση.

 

  1. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

H Motus Aviation συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους ανωτέρω σκοπούς και μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας, είναι το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας στην αποτελεσματική λειτουργία του ιστοχώρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του Κανονισμού 2016/679.

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της εταιρίας που συμβάλλονται για την εκτέλεση υπηρεσιών αερομεταφοράς είναι η σύμβαση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Κανονισμού 2016/679. Αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν παρέχει τα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα (ΔΠΧ),  πλην της περίπτωσης έκτακτης ιατρικής διακομιδής κατά την οποία – λόγω της κατάστασης της υγείας του – το υποκείμενο των δεδομένων αδυνατεί να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα,  τότε ενδεχομένως δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση της παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας.

 

  1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

Τα δεδομένα των επισκεπτών του ιστοχώρου μας συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

 

  1. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εταιρίες ταξιδιωτικών και αεροπορικών υπηρεσιών, και δημόσιες αρχές (π.χ. Υ.Π.Α ή αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού). Στις περιπτώσεις διακομιδής ασθενούς, πέρα από τους παραπάνω, αποδέκτες ενδέχεται επίσης να είναι νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατροί, δημόσιες αρχές, τρίτες ασφαλιστικές εταιρίες και διαμεσολαβούντα πρόσωπα. Επιπλέον, δύναται να λάβει χώρα και διαβίβαση δεδομένων στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση των αερομεταφορών και επίγειων μεταφορών και η νομική βάση για τη διαβίβαση είναι η διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 περ. β΄ή στ΄ ΓΚΠΔ.

 

  1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί  ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, δηλαδή: α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα, β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, δ) το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στ) το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, ζ) το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

  1. ΠΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου ασκούνται χωρίς χρέωση – εκτός αν τα αιτήματα επαναλαμβάνονται συχνά και ο χειρισμός τους συνεπάγεται διοικητικό κόστος, οπότε ενδεχομένως να υπάρξει σχετική επιβάρυνση – με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: Motus Aviation, Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, Κτίριο 42Α (2ος όροφος), 19019 Σπάτα, Αθήνα Ελλάδα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν και στη διεύθυνση:  sales@motusaviation.gr.

 

Εφόσον ασκηθεί ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, η απάντηση σε αυτά θα δίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής επιστολής ή του ηλεκτρονικού μηνύματος, με σχετική ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.